Stadgar för Nätverket Apollonia

§ 1 Namn
Föreningens namn är Nätverket Apollonia

§2 Ändamål
Föreningen är öppen för alla kvinnliga tandläkare privatpraktiserande eller anställda, med ambition att arbeta som privattandläkare, som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.
Föreningen är en ideell förening, som är religiöst och politiskt obunden.

Föreningen skall verka för att:
– Stärka sociala och kollegiala band och på så sätt ge den kvinnliga privattandläkaren bättre möjligheter att i ett utsatt yrke klara de stora påfrestningar som förekommer.
– Höja kompetensen bland medlemmarna.
– Utveckla kontakter med andra nätverk, närstående föreningar och organisationer.- Engagera och entusiasmera för ökat kvinnligt deltagande i föreningsverksamhet.
– Dela ut ett årligt stipendium till den som verkar för den kvinnliga privattandläkaren, kvinnligt företagande, större möjligheter för kvinnor att forska eller utvecklande av andra verksamhetsgrenar för tandläkare än konventionell tandvård.

§3 Ledning
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.Dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen. Styrelsens arbete skall ske i enlighet med av föreningen godkänd årsbudget.

§4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår 1 juni-31 maj
Årsmöte hålls i samband med den årliga konferensen. Om konferens uteblir hålls årsmöte senast i oktober samma år.
Kallelse till årsmöte skall ske en månad innan årsmöte.

§5 Föreningsstyrelse
Styrelsen skall bestå av fem till sex personer, vara en ordförande och fyra till fem ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs på två år med saxade mandat.
Den maximala tiden att vara ledamot eller ordförande i styrelsen är i löpande tre perioder om två år.
Ordförande väljs på årsmötet för ett år.

Övriga styrelseposter fördelas inom styrelsen vid ett konstituerande möte. Vid detta möte fastställs vilka ledamöter som tecknar föreningen.Styrelseledamöternas arbetsuppgifter framgår av särskild befattningsbeskrivning.

Styrelsens uppgifter är:
– att verkställa av föreningen fattade beslut- att handha föreningens angelägenheter och ekonomiska förvaltning.
– att utse årets Apolloniastipendiat efter förslag från medlemmarna.
– att årligen inför årsmötet avge berättelse för föregående års verksamhet.- att senast en månad före årsmötet sända ut dagordning, årsmöteshandlingar, inklusive motioner och propotioner, samt valberedningens förslag.

§6 Verksamhet
Föreningens verksamhet består av en årlig konferens och däremellan aktiviteter i lokala grupper.

§7 Årsmöte
Årsmöte hålls varje år i samband med den årliga konferensen eller, om konferens uteblir, senast i oktober.

Följande ärenden skall för nästkommande verksamhetsår förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Fastställande av röstlängd för mötet inklusive ev. fullmakter
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet är behörigt utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föregåendeverksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för föregående verksamhets-/räkenskapsår
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av ev verksamhetsplan och behandling av budget för kommandeverksamhets-/räkenskapsår
12. Val av ordförande för 1 år
13. Val av övriga styrelseledamöter, två år
14. Val av två revisorer för ett år
15. Val av revisorssuppleant
16. Val av valberedning, minst tre personer
17. Behandling av inkomna motioner och propositioner

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får endast fattas om det funnits med i kallelsen till årsmötet.Motioner till årsmötet skall vara inkomna sex veckor före årsmötet.

§8 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst tre personer och väljs för två år. Valberedningen tar varje år kontakt med alla styrelsemedlemmar inför årsmötet och informerar sig om hur styrelsearbetet fungerar.

Vid behov tar valberedningen fram förslag på nya styrelseledamöter. Valberedningen tar också fram förslag på sina efterträdare vid behov. Valberedningens förslag skall presenteras i samband med utskick av årsmöteshandlingarna.

§9 Medlemskap
Alla kvinnliga privattandläkare och kliniskt aktiva kvinnliga tandläkare med ambition att bli privattandläkare i Sverige kan ansöka om medlemskap.Inval sker efter beslut i styrelsen.
Ansökan görs via föreningens hemsida. www.apollonia.nu.
Medlemsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift.

Icke yrkesverksamma kvinnliga privattandläkare betalar endast medlemsavgift.Alla betalande medlemmar är valbara till styrelsen.
Utträde meddelas till styrelsen.

Obetalda service- och medlemsavgifter är inte per automatik utträde. Däremot kan styrelsen utesluta medlem som ej betalt medlemsavgifter.

§10 Konferensdeltagande
För att få deltaga i konferens skall man ha betalt årets medlems- och service avgifter. Styrelsen ges möjligheter att rabattera kursavgift för icke yrkesverksamma medlemmar.

§11 Förvaltning
Räkenskapsåret är 1 jun-31 maj
Föreningens medel deponeras i bank.Bokföringen sköts av auktoriserad revisionsbyrå.

§12 Årsberättelse och revision
Årsberättelse skall framläggas och revision ske omedelbart efter verksamhets- och räkenskapsårets slut.

Års- och revisionsberättelsen skall presenteras i utskick tillsammans med årsmöteshandlingarna.

§13 Beslutsmässigt antal medlemmar
Årsmötet har beslutanderätt oavsett antal närvarande medlemmar.

§14 Stadgeändring
Stadgeändringar beslutas av årsmötet och träder omedelbart i kraft.

§15 Upplösning av förening
Upplösning av förening beslutas av årsmötet.
Föreningens tillgångar används så lång som möjligt till föreningens verksamhet.
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 2018-10-05

Här kan du skriva ut stadgarna.

Nätverket Apollonia Vårmöte